OC点击登录提示not succeed 443报错误

问题溯源

之前安装过破解版OC并修改过Hosts文件

解决方案

   1. 找到host文件并右键以记事本的方式打开它,路径为“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”
    将之前添加的代码删除掉,代码如下:
    127.0.0.1 live.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live1.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live2.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live3.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live4.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live5.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live6.refractivesoftware.com # #
    127.0.0.1 live.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live.octanerender.com/live/v1 # #
    127.0.0.1 live.octanerender.com/live/v2 # #
    127.0.0.1 live/v1/live.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live/v2/live.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live1.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live2.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live3.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live4.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live5.octanerender.com # #
    127.0.0.1 live6.octanerender.com # #
    127.0.0.1 account.otoy.com # #
    127.0.0.1 local.otoylocal.com # #
    127.0.0.1 orc.otoy.com # #
    127.0.0.1 54.243.210.230 # #
    127.0.0.1 169.54.33.187 # #
    127.0.0.1 58.20.196.160 # #
    127.0.0.1 169.54.129.22 # #
    127.0.0.1 account.otoy.com/sign_up # #
    127.0.0.1 bridge.octanerender.com # #
  1. 如果第一步没有解决,可以在控制面板-系统安全-防火墙,重置一下防火墙

发表评论